Trong giữa những tag này, các nội dung (html ,style, script, widgets…) sẽ chỉ xuất hiện hoặc thực hiện theo những điều kiện xác định.

Tổng hợp các thẻ điều kiện chuẩn thường được sử dụng nhất cho Blogspot
Thẻ điều kiện Blogspot

Ví dụ như trong đoạn code sau:
<b:if cond='your condition'> <style>...css code...</style> <script>...javascript code...</script></b:if>
1. Trang chủ (Homepage)
<b:if cond='data:view.isHomepage'> <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên trang chủ --></b:if>
Theo version trước:
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'> <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên trang chủ --></b:if>

2. Trang bài viết (item)
<b:if cond='data:view.isPost'>
<!-- Nội dung chỉ hiển thị trên trang bài viết --></b:if>
Theo version trước:
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<!-- Nội dung chỉ hiển thị trên trang bài viết --></b:if>
Cho một trang bài viết cụ thể:
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl path "2019/03/postn.html"'> <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên trang bài viết có địa chỉ url Blog-cua-ban/2019/03/postn.html--></b:if>

3. Trang tĩnh (Static page)
<b:if cond='data:view.isPage'> <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên trang tĩnh static page --></b:if>
Theo version trước:
<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'> <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên trang tĩnh static page --></b:if>
Cho một trang tĩnh cụ thể:
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl path "p/static.html"'> <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên trang bài viết có địa chỉ url Blog-cua-ban/p/static.html 'foo' --></b:if>

4. Trang index bao gồm trang chủ, trang hiển thị nhãn Label, và trang archive.
<b:if cond='data:view.isMultipleItems'> <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên các trang index: trang chủ, trang hiển thị nhãn, trang lưu trữ --></b:if>
Theo version trước:
<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'> <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên các trang index: trang chủ, trang hiển thị nhãn, trang lưu trữ --></b:if>

5. Trang label search
<b:if cond='data:view.isLabelSearch'> <!-- Nội dung hiển thị trên tất cả các trang nhãn label --></b:if>.................<b:if cond='data:view.isLabelSearch == "blogger"'>
<!-- Nội dung chỉ hiển thị trên nhãn "blogger"--></b:if>
Theo version trước:
<b:if cond='data:blog.searchLabel'> <!-- Nội dung hiển thị trên tất cả các trang nhãn label --></b:if>.................<b:if cond='data:blog.searchLabel == "blogger"'>
<!-- Nội dung chỉ hiển thị trên nhãn "blogger"--></b:if>

6. Hiển thị nội dung cho kết quả tìm kiếm (ví dụ: /search?q=blogger)
<!-- Bao gồm trang tìm kiếm nhãn -->
<b:if cond='data:view.isSearch'> … </b:if> <!-- Chỉ các trang tìm kiếm --> <b:if cond='data:view.isSearch and !data:view.isLabelSearch'> … </b:if>
Theo version trước:
<b:if cond='data:blog.searchQuery'>
<!-- Nội dung hiển thị trên tất cả các trang tìm kiếm --></b:if> ................................... <b:if cond='data:blog.searchQuery == "blogger"'> <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên trang tìm kiếm với từ "blogger"--> </b:if>

7. Trang lỗi 404
<b:if cond='data:view.isError'> <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên trang lỗi --></b:if>
Theo version trước:
<b:if cond='data:blog.pageType == "error_page"'> <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên trang lỗi --></b:if>

8. Trang lưu trữ (archive)
<b:if cond='data:view.isArchive'>
<!-- Nội dung chỉ hiển thị trên tất cả các trang lưu trữ archive--></b:if>
Theo version trước:
<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>
<!-- Nội dung chỉ hiển thị trên tất cả các trang lưu trữ archive--></b:if>

9. Trang hiển thị trên mobile
<b:if cond="data:blog.isMobile"><!-- Nội dung chỉ hiển thị trên trang mobile--></b:if>

10. Nội dung hiển thị cho những trang có nhiều bài viết trên cùng một trang, áp dụng này cho bài viết đầu tiên FirstPost (chỉ áp dụng cho Blog Gatget v1)
<b:if cond='data:post.isFirstPost'> <!-- Nội dung cần trình bày --></b:if>

11. Nội dung hiển thị cho trang tĩnh Static Page và bài viết Item
<b:if cond='data:view.isSingleItem'><!-- Nội dung chỉ hiển thị với trang tĩnh và bài viết --></b:if>
Theo version trước:
<b:if cond='data:blog.url == data:post.url'><!-- Nội dung chỉ hiển thị với trang tĩnh và bài viết --></b:if>

12. Hiển thị nội dung nếu bài viết có ảnh thumbnail
<b:if cond='data:post.thumbnailUrl'> <!-- Nội dung chỉ hiển thị với bài viết có ảnh thumbnail --></b:if>

13. Hiển thị một nội dung khi có Backlink
<b:if cond='data:post.showBacklinks'> <!-- Nội dung chỉ hiển thị khi có backlink --></b:if>

14. Hiển thị nội dung cho Tác giả bài viết
<b:if cond='data:displayname == "author-name"'>
<!-- Nội dung cần trình bày --></b:if>

15. Hiển thị nội dung trên trang có số comments bằng một giá trị nào đó
<b:if cond='data:post.numComments == number'> <!-- Nội dung cần trình bày --></b:if>

16. Hiển thị nội dung trong tất cả các trang khi chức năng comment được kích hoạt
<b:if cond='data:post.allowComments'>
<!-- Nội dung cần trình bày --></b:if>

17. Hiển thị nội dung ở trang Preview (xem trước)
<b:if cond='data:view.isPreview'> … </b:if>

18. Điều kiện đối với nhãn (Label) cuối cùng
<b:loop values='data:post.labels' var='label'> <b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'> <!-- Nếu ko phải nhãn cuối thì thêm ký tự đặc biệt vào phía sau --> , </b:if>
</b:loop>